Harmonie der sferen

Zoals in de voorgaande hoofdstukken al een paar keer naar voren kwam, is het mantra zingen (chanten) feitelijk een metafysische kunst die ons helpt ons levensdoel te vervullen. Als we in staat zijn de hogere zielsfrequenties gewaar te worden en deze vervolgens tot uit-drukking te brengen, stem je je letterlijk af op de kosmos en leef je volgens je be-stem-ming, tao of dharma. Niet voor niets wordt er in India zoveel verwezen naar de oertoon 'Nada', die het begin van alle dingen inluidt. Hier wordt gesproken van 'Nada Brahme', ofwel de wereld is geluid.

Het is waar zonder leugens, zeker en meest waarachtig.
Datgene wat beneden is, is gelijk aan datgene wat boven is:
en datgene wat boven is, is gelijk aan datgene wat beneden is,
om de wonderwerken van een enkel ding te volbrengen.
En net zoals door de enige GOD geschapen zijn, alle dingen door
de overdenking van een enkel Ding. Zo zijn alle dingen geboren uit dit ene ding, door nabootsing. (Uit de Tabula Smaragdina van Hermes Trismegistus)

Hoofdstuk OHM
In Tibet komt de eeuwigklinkende toon in alles terug. Deze mantra is de heiligste aller mantra’s en is tevens het symbool van de oerfrequentie van het bestaan. Zoals vermeld in het hoofdstuk OHM is deze mantra de grofste manifestatie die voor het menselijk oor waarneembaar is. Mantra recitatie lijkt dus op het pellen van een ui. De zanger begint hoorbaar met de buitenste schil en vervolgens door verstilling en verijling pelt hij schil voor schil af en dringt tenslotte door tot de kern of ziel waar hij één wordt met het scheppende woord van God. Het spreekt voor Zich dat dit geluid niet tot uitdrukking gebracht kan worden en dus een abstractie blijft voor het menseljk denken. De soefi meester Hazrat Inayat Kahn verwoordt dit als volgt: "Abstract geluid, of zoals de soefi's het noemen 'Saute Surmad', houdt in dat het hele universum hiermee gevuld is. Soefi's noemen dit oergeluid “Saute Surmad', de toon die de kosmos vult. De frequenties van dit geluid zijn te ijl om waar te nemen met de zintuigen. Het was dit ijle geluid dat dat Mohammed ontving toen hij de verlichting bereikte in de grot van GareHira. Mozes hoorde een soortgelijk geluid op de berg Sinai in zijn vereniging met God, hetzelfde word werd aan Jezus geopenbaard toen hij zich in de woestijn diep verzonken in gebed verenigd had met zijn hemelse vader. Shiva hoorde hetzelfde 'Anahad Nada' toen hij in de staat van Samadhi verkeerde in de grotten van de Himalaya. De fluit van Krishna is het symbool van deze toon. Dit geluid is de bron van de al het gemanifesteerde dat de meesters van binnenin ontvingen en het is daarom dat ze dezelfde waarheid kenden en onderwezen.” (Vrij vertaald uit het boek “De mystiek van het geluid”)

Mathematische precisie
Het idee van een universele waarheid die boven alle culturen en begrippen uitgaat werd al geformuleerd in het oude Griekenland. De Griekse filosoof Pythagoras ,die nu voornamelijk bekend staat om zijn stelling van Pythagoras, was gefascineerd voor de manier waarop het heelal in elkaar zat en hoe alle kosmische processen met een bepaalde wiskundig regelmaat verliepen. Hij was ervan overtuigd dat de planeten specifieke tonen en vibraties voortbrengen en dat deze sferen tezamen een soort hemelse harmonie vormden. Pythagoras ontdekte dat verschillende tonen zich op een bepaalde manier tot elkaar verhouden. Hij ontdekte dat wanneer je de lengte van een snaar halveert, de nieuwe ontstane toon een (rein) octaaf hoger is dan de oude toon. De hele snaar verhoudt zich dan tot het ingekorte deel als 2:1. Muziek en tonen kennen dus een strikte wetmatigheid waarmee niet alleen de techniek van de muziek toegankelijk wordt gemaakt, maar dus ook de manier waarop de mens vibreert en resoneert volgens een hoger plan.

Hans Cousto
De Zwitserse wiskundige en musicoloog Hans Cousto zet deze oude lijn van Pythagoras voort met alle moderne middelen en heeft zodoende een wetenschappelijke basis gelegd voor de kosmische resonanties van de planeten. Om dit aan den lijve te ondervinden heeft hij speciale stemvorken en boventoonfluiten gemaakt waarmee je je op deze frequenties af kunt stemmen. (Meer informatie vindt u hier). De wetmatigheid van de octaven is naar zijn bevindingen zowel van toepassing op de wiskunde als de muziek. Hierdoor is het mogelijk om astronomische en muzikale formules te combineren. Door de wet van het octaaf is het mogelijk om het hele zonnestelsel via wiskundige formules in geluid om te zetten. Vanwege de universele waarden van deze geluiden zijn ze toepasbaar op verschillende vlakken. Zo is het mogelijk om nauwkeurig kosmisch getunede meditatiemuziek te maken die een diepgaander effect heeft dan op het oor getunede muziek. Hetzelfde geldt voor de medicinale en therapeutische toepassing van muziek of de muzikale interpretatie van een horoscoop. Door de standen en onderlinge verhouding van de planeten te vertalen en in een muzikale compositie die is afgestemd op deze tonen wordt een fysiek en waarachtig muzikaal geluidsbeeld van een bepaalde astronomische constellatie gecreëerd. Een ander interessant toepassingsgebied is het zogenaamde toonpunctuur waarbij de stemvork bij een acupunctuurpunt wordt gehouden en de vibraties door de meridianen worden geleid.

a Chakra Planeet Klier Kleur Frequentie (HZ) Werkwoord
1 Wortel Saturnus Ovaria/Testikels Rood 147,85 Ik heb
2 Navel Maan Bijnier Oranje 210,42 Ik voel
3 Solar Plexus Mars/Zon Alvlees Geel 144,72 / 126,22 Ik kan
4 Hart Venus Thymus Groen 221,23 Ik houd van
5 Keel Mercury Schildklier Blauw 141,27 Ik spreek
6 Derde oog Jupiter Hypofyse Violet 183,58 Ik zie
7 Kruin Uranus Epifyse Indigo 207,36 Ik weet


Opgaan in het geheel
Iemand die tevens een hele studie heeft gedaan naar de impact van geluid is de Engelsman Frank Perry . Hij is minder wiskundig en methodisch als de Zwitser Cousto en maakt gebruik van Tibetaanse klankschalen om zich af te stemmen op de harmonie der sferen. Net als Hein Braat stelt hij dat het afstemmen van lichaam, geest en ziel door middel van geluid een intuïtieve wetenschap betreft waarbij het uiteindelijk om de transcendentie gaat. De stem, fluit of klankschaal kunnen de deuren openen naar de hogere lichamen en door veel practiceren kun je je fijngevoeligheid en helderhorendheid verhogen waarna je de spirituele dimensies ‘achter’ het geluid kunt leren ervaren. Het is net als zingen in een groot koor. Eerst ben je druk bezig om je eigen stemgeluid te ontwikkelen om daarna leren op te gaan in de grote hemelse symfonie.

Menu